ΚαταστατικόΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Ν.
ΗΜΑΘΙΑΣ»
(Όπως τροποποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των
μελών που συγκλήθηκαν στις 1-6-2011)
ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ
-------------------------------------

ΑΡΘΡΟ 1
Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ», με έδρα τη Βέροια.
ΑΡΘΡΟ 2
Ο Σύλλογος είναι πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο, μέλη του είναι οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων της περιφέρειας και εντάσσεται στη δύναμη της Δ.Ο.Ε. σύμφωνα με τα άρθρα 5,6,7 του καταστατικού της.
ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΙ
Σκοποί του Συλλόγου είναι:
1)  Η ένωση των μελών του Συλλόγου για την άσκηση των συνταγματικών και συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων.
2)  Η ανάπτυξη δεσμών αγάπης, συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συλλόγου.
3)   Η καταβολή κάθε προσπάθειας για την προαγωγή της εκπαίδευσης μέσα στα πλαίσια των εθνικών μας παραδόσεων, της εθνικής μας κληρονομιάς και της προόδου της παιδαγωγικής επιστήμης.
4)  Η βελτίωση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του Συλλόγου.
5)  Η πνευματική εξύψωση των μελών του Συλλόγου, η επαγγελματική κατάρτιση, η καθοδήγηση και ειδίκευσή τους, όπως και η βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου και η κοινωνική τους εξασφάλιση.
6)  Η προβολή του κλάδου των δασκάλων σε όλους τους τομείς της ζωής σαν εθνικού και πνευματικού παράγοντα πρωταρχικής σημασίας και ανάγκης.
7)  Η αναγνώριση της μητρότητας της γυναίκας-δασκάλας σαν κοινωνικό λειτούργημα και η θέσπιση από την Πολιτεία κοινωνικών μέτρων για την προστασία της.
8)  Η προβολή, υποστήριξη και κατοχύρωση των διεκδικήσεων των δασκάλων για την λύση των επαγγελματικών τους προβλημάτων, αλλά και των προβλημάτων όλης της εκπαίδευσης.
9)  Η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και η πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη των δασκάλων.
10)   Η ανάδειξη του δασκάλου σε υπεύθυνο κοινωνικό παράγοντα για την πρόοδο της περιοχής, που υπηρετεί και ολόκληρο το Έθνος.
11)   Η θετική βοήθεια στον Δήμο ή την Κοινότητα αλλά και την Πολιτεία για να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής του παιδιού και γενικά της οικογένειας.
12)   Η προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των μελών του συλλόγου, πρωταρχικού κοινωνικού κύτταρου για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της χώρας, γενικότερα.
13)   Η καλλιέργεια των ιδανικών της Ελευθερίας της Ειρήνης και της Δημοκρατίας.
14)   Η ίδρυση και λειτουργία Ταμείου αλληλοβοηθείας με σκοπό την οικονομική βοήθεια των μελών σε περιπτώσεις ανάγκης π.χ. ασθενείας κ.λπ.
ΑΡΘΡΟ 4
Η πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου επιδιώκεται:
1)  Με την οργάνωση και συμμετοχή στις εκδηλώσεις για την πραγματοποίηση των σκοπών.
2)  Με ανακοινώσεις στον Τύπο και συντονισμό των ενεργειών των μελών με τους άλλους συνδικαλιστικούς και πνευματικούς φορείς για την προώθηση των κλαδικών αιτημάτων.
3)  Με διαλέξεις, σεμινάρια, εκδόσεις, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, δημιουργία βιβλιοθήκης, προβολή ταινιών και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις.
4)  Με την συλλογική διερεύνηση, μελέτη και εκλαΐκευση των προβλημάτων της δημοτικής εκπαίδευσης και γενικότερα θεμάτων Εθνικού, Κοινωνικού, Αγροτικού, Οικονομικού, Πνευματικού, Παιδαγωγικού, Επαγγελματικού και συνδικαλιστικού περιεχομένου.
5)  Με διαβήματα στις διοικητικές αρχές.
ΑΡΘΡΟ 5
Πόροι του Συλλόγου είναι:
1)  Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών. 
2)  Οι τακτικές συνδρομές και έκτακτες εισφορές των μελών.
3)  Κάθε έσοδο από εκδηλώσεις που οργανώνει ο Σύλλογος.
4)  Έσοδα και εκδόσεις, βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων.
5)  Κρατικές επιχορηγήσεις.
6)  Κάθε άλλη παροχή προς τον Σύλλογο, που γίνεται αποδεκτή, εφόσον δεν τάσσονται όροι αντίθετοι προς τους σκοπούς του Συλλόγου και πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφής.
Το ύψος της τακτικής συνδρομής και του δικαιώματος εγγραφής καθορίζει η Γενική Συνέλευση.
ΑΡΘΡΟ 6
Ο Σύλλογος είναι Πρωτοβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο και συγκροτείται από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα σχολεία της Διεύθυνσης και του 2ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας με οποιαδήποτε σχέση, ως μόνιμοι, αναπληρωτές, με σύμβαση αορίστου χρόνου και σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου, πρόσθετοι, Σχολικοί Σύμβουλοι, Προϊστάμενοι Γραφείων και Διευθύνσεων Π.Ε. (τακτικά μέλη) και ανήκουν οργανικά, προσωρινά ή υπηρετούν με απόσπαση σ’ αυτά.
ΑΡΘΡΟ 7
Αποχώρηση μελών
Κάθε τακτικό μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σύλλογο μετά από γραπτή δήλωσή του στο Δ.Σ. και αφού καταβάλει την συνδρομή του χρόνου που αποχωρεί. Η ετήσια συνδρομή δεν καταβάλλεται εάν η αποχώρηση του μέλους οφείλεται σε μετάθεση ή απώλεια της δασκαλικής ιδιότητας. Τα μέλη και μετά την αποχώρησή τους ευθύνονται για υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει σαν μέλη του συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 8
Διαγραφή μέλους
Το Δ.Σ. μπορεί να διαγράψει μέλος που:
1)  Καθυστερεί αδικαιολόγητα τη συνδρομή του πάνω από ένα χρόνο.
2)  Που αποδεδειγμένα ενεργεί ενάντια στο σκοπό του συλλόγου, αρνείται να συμμορφωθεί στις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. ή με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει την πραγμάτωσή τους.
3)  Που αδικαιολόγητα και συστηματικά δε συμμετέχει στις εκδηλώσεις για την πραγμάτωση των σκοπών του συλλόγου.
4)  Που χωρίς να συντρέχει ανώτερη βία δεν πήρε μέρος στις δύο τελευταίες εκλογές για ανάδειξη της Διοίκησης του συλλόγου.
5)  Που αρνείται να διαγραφεί από άλλη συναφή συνδικαλιστική οργάνωση της οποίας είναι μέλος.
Εννοείται πως μέλος που χάνει την εκπαιδευτική του ιδιότητα, για οποιοδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε τρόπο, ή που μετατίθεται σε χώρο έξω από τη δικαιοδοσία του συλλόγου, χάνει αυτόματα και χωρίς καμία διατύπωση ή διαδικασία και την ιδιότητα του μέλους. Μέλος, που για οποιοδήποτε λόγο διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ., μπορεί να προσφύγει στην πρώτη μετά τη διαγραφή του Γ.Σ. και να ζητήσει την ακύρωσή της. Αν η Γ.Σ. ακυρώσει τη διαγραφή, θεωρείται πως ποτέ δεν έγινε. Το θέμα προτάσσεται της ημερήσιας διάταξης και σε περίπτωση ακύρωσης της απόφασης διαγραφής, το μέλος συμμετέχει στις εργασίες της Γ.Σ., υπό τον όρο της ταμειακής του τακτοποίησης. Προϋπόθεση συζήτησης της αιτήσεως του μέλους από τη Γ.Σ. είναι η καταβολή των συνδρομών μέχρι την ημέρα της διαγραφής. Στην περίπτωση της διαγραφής λόγω μη καταβολής των συνδρομών, η πλήρης εξόφλησή τους συνεπάγεται αυτόματα, και χωρίς άλλη διατύπωση, την ακύρωση της απόφασης της διαγραφής. Αν η διαγραφή γίνεται για ορισμένο μόνο χρόνο και λήξει ο χρόνος αυτός, επανακτά αυτόματα το μέλος την ιδιότητά του, εννοείται δε πως για το συγκεκριμένο αυτό χρόνο της διαγραφής (ποινής) δεν αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής των συνδρομών. Δε διαγράφεται το μέλος που καταλαμβάνει θέση Σχολικού Συμβούλου, Διευθυντή Π.Ε. ή Προϊσταμένου Γραφείου Π.Ε., αντίθετα διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το Καταστατικό αυτό. Μέλος που διαγράφεται μπορεί (όταν κατά την κρίση του εξέλιπαν οι λόγοι της διαγραφής του, εκτός των περιπτώσεων της αυτόματης και χωρίς διατυπώσεις επανακτήσεως της ιδιότητάς του) να ζητήσει την επανεγγραφή με αίτησή του στο Δ.Σ., το οποίο αν διαφωνεί, υποχρεούται να φέρει την αίτηση στην πρώτη Γ.Σ., η οποία και θα κρίνει κυριαρχικά.
Δικαιώματα των μελών
Τα μέλη του συλλόγου έχουν δικαίωμα:
α) Να συμμετέχουν στις Γ.Σ. με δικαίωμα λόγου και ελέγχου, στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και ψήφου, στις αποφάσεις που απαιτούν ψηφοφορία. 
β) Να εκλέγουν και εκλέγονται σε όλα τα όργανα διοίκησης του συλλόγου.
γ) Να ζητούν τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Καταστατικού.
δ) Να υποβάλλουν προβλήματα-αιτήματά τους στο Δ.Σ. για λύση ή ικανοποίησή τους.
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 9
Όργανα του συλλόγου είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση.
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο.
γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή.
Α' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10
Αρμοδιότητες
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτερο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου, έχουσα την τελική απόφαση για κάθε ζήτημα. Ειδικότερα και ενδεικτικά:
1)  Εγκρίνει ή καταψηφίζει τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και την έκθεση πεπραγμένων της Ελεγκτικής Επιτροπής.
2)  Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του συλλόγου.
3)  Αποφασίζει για την εγγραφή, διαγραφή και επανεγγραφή μελών, όπου απαιτείται απόφασή της, σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού και ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου. 
4)  Εκλέγει για την καθορισμένη θητεία το Δ.Σ. και την Ε.Ε. του συλλόγου και τους αντιπροσώπους του στη δευτεροβάθμια οργάνωση, οποτεδήποτε δε απαλλάσσει από τα καθήκοντά τους και αυτούς και τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε.
5)  Ελέγχει τις ενέργειες και παραλείψεις των αντιπροσώπων που έχει εκλέξει η δευτεροβάθμια οργάνωση και των αιρετών εκπροσώπων μελών του στο ΠΥΣΠΕ.
6)  Τροποποιεί το Καταστατικό και αποφασίζει για την διάλυση του Συλλόγου.
7)  Αποφασίζει για την έγκριση και κυκλοφορία τυχόν δημοσιογραφικού οργάνου του συλλόγου, κ.λπ.
ΑΡΘΡΟ 11
Σύγκληση
Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ., τακτικά δύο φορές το χρόνο. α) Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτώβρη και β) από 15 Μάη μέχρι 15 Ιούνη και έκτακτα όταν το Δ.Σ. το θεωρεί αναγκαίο ή εάν ζητήσει τούτο το 1/5 των τακτοποιημένων ταμειακά τακτικών μελών του Συλλόγου. Εάν το Δ.Σ. αρνηθεί να συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ. τότε το αρμόδιο Δικαστήριο εξουσιοδοτεί τους ενδιαφερόμενους να συγκαλέσουν την συνέλευση.
Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να αποστείλει, γνωστοποιήσει, για την σύγκληση της Γ.Σ. σε όλα τα μέλη του δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον, πριν από την πραγματοποίησή της, με τα θέματα ημερήσιας διάταξης, τον τόπο και τον χρόνο συνεδρίασης.
Η Γ.Σ. δεν μπορεί να λάβει απόφαση για θέματα που δεν έγιναν γνωστά στα μέλη κατά την πρόσκλησή τους. Θέματα που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη συζητούνται εάν ζητήσει τούτο από το Προεδρείο το 1/8 των παρόντων μελών.
ΑΡΘΡΟ 12
Απαρτία
1.-Για την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η παρουσία του 1/2 των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου. Αν δεν συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός μελών, τότε η Γενική Συνέλευση γίνεται με τα ίδια θέματα, την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων μελών.
2.-Ειδικότερα όμως, όσον αφορά αποφάσεις για θέματα της ολομέλειας των Προέδρων, η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου βρίσκεται σε απαρτία, όταν ενυπόγραφα συμμετέχει σ’ αυτή το 1/2 των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου. Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο αναγκαίος αριθμός, τότε η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται με τα ίδια θέματα, την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας και βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρευρίσκεται ο αυτός με τον παραπάνω αριθμός μελών. Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται την επόμενη (τρίτη) εβδομάδα, κατά την αυτή ημέρα και ώρα και βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίσταται το 1/5 τουλάχιστον των μελών. Η απόφαση που λαμβάνεται για κάθε θέμα πρέπει να συγκεντρώνει τα 3/4 συν 1 των παρόντων, που δε μπορεί να είναι, κατά την ώρα της ψηφοφορίας, λιγότεροι από το 1/5 των μελών του Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 13
Απόφαση των Γ.Σ.
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία (1/2 συν 1) των παρόντων και τακτοποιημένων ταμειακά μελών, εκτός όπου ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
Σε περίπτωση ισοψηφίας όταν πρόκειται για εκλογή προσώπων γίνεται κλήρωση και με την παρουσία των ενδιαφερομένων.
Η ψηφοφορία στη Γ.Σ. είναι φανερή. Σε προσωπικά όμως ή σοβαρά ζητήματα είναι πάντοτε μυστική και διεξάγεται από τριμελή εφορευτική επιτροπή. Ενδεικτικά αναφέρονται ζητήματα μυστικής ψηφοφορίας: αρχαιρεσίες, ζητήματα εμπιστοσύνης, εκλογή αντιπροσώπου.
ΑΡΘΡΟ 14
Θέματα των τακτικών Γ.Σ.
Α' θέματα της πρώτης τακτικής Γ.Σ. είναι:
α) Απολογισμός των εργασιών του Δ.Σ.
β) Απολογισμός της Ελεγκτικής Επιτροπής.
γ) Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων της επόμενης περιόδου που καταρτίζει το Δ.Σ. και εγκρίνει η Γ.Σ.
δ) Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
ε) Άλλα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη ή ακόμη που θα ήθελε να προτείνει η Συνέλευση.
Β' θέματα της δεύτερης τακτικής Γ.Σ. είναι:
Όσα γράφονται στην ημερήσια διάταξη και η εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ακόμη αντιπροσώπου του Συλλόγου για την Συνέλευση της Δ.Ο.Ε.
Ο αντιπρόσωπος του Συλλόγου, στην Α' τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, εκθέτει περιληπτικά τις εργασίες και τις αποφάσεις της Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
ΑΡΘΡΟ 15
Αρχαιρεσίες και εκλογή Αντιπροσώπου
Στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση γίνονται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει με φανερή ψηφοφορία για το σκοπό αυτό 3μελές Προεδρείο, που διευθύνει τις εργασίες         της και 3μελή Εφορευτική Επιτροπή που φροντίζει για τη νόμιμη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και για την τήρηση της τάξης. Αποφασίζει για κάθε ένσταση που υποβάλει και τηρεί τους εκλογικούς καταλόγους. Ο Πρόεδρος του Προεδρείου και ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ορίζονται από τα εκλεγέντα μέλη.
Στην δεύτερη τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται η εκλογή του αντιπροσώπου και εφαρμόζονται οι ίδιες διαδικασίες εκλογής Προεδρείου και Εφορευτικής Επιτροπής που προβλέπονται στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.
Αιτήσεις για υποψηφιότητες Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων γίνονται δεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεωτικά μέχρι τρεις (3) ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες, που υποχρεούται να συντάξει και τυπώσει ψηφοδέλτια που θα γράφονται όλοι οι υποψήφιοι με αλφαβητική σειρά.
Η θητεία των Αντιπροσώπων στη ΔΟΕ είναι 2ετής.
ΑΡΘΡΟ 16
Εκλογικό Σύστημα
Εκλογικό σύστημα είναι το πλειοψηφικό.
Η εκλογή του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής γίνεται με ένα ψηφοδέλτιο και με μυστική ψηφοφορία. Εκλέγονται όσοι έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης από το εκλογικό σώμα.
Η εκλογή του τακτικού και αναπληρωματικού αντιπροσώπου γίνεται με ένα ψηφοδέλτιο και με μυστική ψηφοφορία. Τακτικός αντιπρόσωπος εκλέγεται αυτός που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης σαν τακτικός. Αναπληρωματικός εκλέγεται αυτός που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης σαν αναπληρωματικός αντιπρόσωπος.
ΑΡΘΡΟ 17
Το εκλογικό υλικό παραδίνεται μετά την εκλογή, από την εφορευτική επιτροπή στο Δ.Σ., με υποχρέωση να φυλαχτεί μέχρι την πάροδο της προθεσμίας για την υποβολή των ενστάσεων κατά των αρχαιρεσιών στο αρμόδιο Δικαστήριο.
Β' ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 18
Συγκρότηση και θητεία
Το Σύλλογο διοικεί Δ.Σ. 9μελές, που εκλέγεται από τη Γ.Σ. με θητεία για δύο (2) χρόνια, η οποία αρχίζει από την εκλογή του νέου Δ.Σ. Η θητεία των αντιπροσώπων είναι δύο (2) ετών και εκλέγονται οπωσδήποτε την εποχή που εκλέγεται το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Δ.Σ. του Συλλόγου απαρτίζεται από τους: α) Πρόεδρο, β) Αντιπρόεδρο, γ) Γενικό Γραμματέα, δ) Ταμία και πέντε (5) μέλη. Η συγκρότηση σε Σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίαση που συγκαλείται γι’ αυτό το σκοπό, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή του, από το Σύμβουλο που πλειοψήφησε από τον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό. Αν αυτός αμελήσει, η σύγκληση γίνεται με πρωτοβουλία οποιουδήποτε άλλου Συμβούλου. Για την εκλογή στις θέσεις του Προεδρείου (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας) απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση που αυτό δεν επιτυγχάνεται κατά την πρώτη συνεδρίαση, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται σε άλλες συνεδριάσεις, που κάθε φορά αποφασίζονται από τα μέλη του Δ.Σ., σε καμία όμως περίπτωση η εκκρεμότητα δεν μπορεί να διαρκέσει πάνω από 30 ημέρες από την πρώτη συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ.
Αν και στην τελευταία ψηφοφορία του 30ημέρου δεν επιτευχθεί η συγκρότηση, γίνεται αμέσως μετά, την ίδια ημέρα, νέα και τελευταία ψηφοφορία, κατά την οποία είναι αρκετή η σχετική πλειοψηφία για την κατανομή των παραπάνω αξιωμάτων.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, το αξίωμα του Προέδρου καταλαμβάνει ο υποψήφιος του συνδυασμού που έλαβε το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στην εκλογική διαδικασία, για την ανάδειξη του Δ.Σ. Οι υπόλοιπες θέσεις του Προεδρείου κατανέμονται αναλογικά στους υπόλοιπους συνδυασμούς.
ΑΡΘΡΟ 19
Συνεδριάσεις-Απαρτία-Λήψεις αποφάσεων
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν υπάρχει σοβαρός λόγος, πράγμα που το κρίνει ο Πρόεδρος ή εφόσον το ζητήσουν 3 από τα μέλη του και με παρουσία 4 μελών του.
Οι αποφάσεις του παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Τα μέλη του Δ.Σ. που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις διαγράφονται από αυτό, με σχετική απόφασή του.
Σε περίπτωση παραίτησης ή διαγραφής πέρα των τριών (3) μελών του Δ.Σ. καλείται έκτακτα η Γ.Σ. από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., με αποκλειστικό θέμα αρχαιρεσίες για την συμπλήρωση των κενών θέσεων στο Δ.Σ.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, σε φανερή ψηφοφορία επικρατεί η γνώμη του Προέδρου, σε μυστική ψηφοφορία επαναλαμβάνεται αυτή τρεις (3) φορές και τελικά δεν παίρνονται αποφάσεις αλλά αναβάλλεται η συνεδρίαση.
Η ψηφοφορία για προσωπικά θέματα είναι πάντα μυστική.
ΑΡΘΡΟ 20
Αρμοδιότητες Δ.Σ.
Οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. είναι:
α) Η πιστή εκτέλεση των όρων του καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.
β) Ο καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
γ) Η προσαρμογή των αποφάσεων των Γ.Σ. και συνεδριάσεων του Συλλόγου, σύμφωνα πάντα με τις αποφάσεις των Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
δ) Η εκτέλεση των αποφάσεων της Δ.Ο.Ε.
ε) Η εγγραφή και διαγραφή μελών πάντα μέσα στα καταστατικά πλαίσια.
στ) Η πρόταση για αύξηση ή μείωση των συνδρομών των μελών του Συλλόγου.
ζ) Η συνεργασία του συλλόγου με άλλους αδελφούς συλλόγους και κοινωνικούς φορείς.
η) Η Διοίκηση του Συλλόγου και διαχείριση της περιουσίας του.
θ) Η κατάρτιση και εισήγηση στη Γ.Σ. του ισολογισμού και προϋπολογισμού.
ι) Η κατάρτιση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του σωματείου που θα εγκρίνει η Γ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 21
Καθήκοντα μελών Δ.Σ.
α) Αρμοδιότητες Προέδρου
Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, φροντίζει για την πραγματοποίηση των σκοπών του συλλόγου, εκπροσωπεί το σύλλογο ενώπιον παντός Δικαστηρίου και σε όλες τις σχέσεις του με τρίτους, είτε πρόσωπα είτε οργανώσεις, επαγγελματικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, υπηρεσιακές, διοικητικές, κ.λπ., αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο. Εκπροσωπεί επίσης το σύλλογο στις παραστάσεις και επαφές με πολιτικούς, πνευματικούς, δημοσιογραφικούς, συνδικαλιστικούς, κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες. Συνυπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών.
Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες και διευθύνει τις συζητήσεις.
β) Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, σε όλες του τις αρμοδιότητες. Μπορεί να αναπληρώνει τον Πρόεδρο μόνιμα ή για ορισμένο χρόνο σε ειδικά καθήκοντα του Προέδρου που μπορεί να του αναθέτει αυτός με απόφασή του, που καταχωρίζεται στα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ.
γ) Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα
Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του συλλόγου και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής, συντάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων και τηρεί το βιβλίο μητρώου των μελών του Συλλόγου.
δ) Αρμοδιότητες Ταμία
Έχει την εποπτεία, επιμέλεια και ευθύνη των οικονομικών του Συλλόγου, εισπράττει τη συνδρομή των μελών και κάθε άλλη εισφορά, διατηρεί τα διαχειριστικά βιβλία, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα έγγραφα οικονομικής διαχείρισης, εισηγείται στο Δ.Σ., στο τέλος κάθε μήνα, την έγκριση των γενομένων δαπανών, αναλαμβάνει τις καταθέσεις του συλλόγου ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και ενεργεί καταθέσεις για λογαριασμό του συλλόγου και εισπράττει τις συνδρομές του συλλόγου προς την Ομοσπονδία και το Διδασκαλικό Βήμα. Επίσης φροντίζει για την έγκριση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού δαπανών.
Γ' ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 22
Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το Δ.Σ. με τον ίδιο τρόπο και τις ίδιες εκλογικές διατάξεις.
Οι υποψήφιοι της Ελεγκτικής Επιτροπής γράφονται στο ίδιο ψηφοδέλτιο με τους υποψηφίους για το Δ.Σ., χωριστά όμως και στο κάτω μέρος του.
Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τις πράξεις της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. και συγκαλείται από τον πλειοψηφίσαντα τακτικά κάθε τετράμηνο και έκτακτα όταν υπάρχει σοβαρός λόγος.
Κατά την ετήσια τακτική Γ.Σ., είναι υποχρεωμένη να υποβάλει λεπτομερειακή έκθεση σχετικά με την διαχείριση της περιουσίας του σωματείου από το Δ.Σ. που καταχωρείται στα πρακτικά.
Εάν παραιτηθεί μέλος της επιτροπής αναπληρώνεται τούτο από τον πρώτο επιλαχόντα.
ΑΡΘΡΟ 23
Τροποποίηση του Καταστατικού και Διάλυση του Σωματείου
Η Τροποποίηση του καταστατικού και διάλυση του Σωματείου, αποφασίζονται από την Γ.Σ. με απαρτία των 2/3 των μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
ΑΡΘΡΟ 24
Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ρυθμίζεται από τις διατάξεις της Νομοθεσίας και τις αποφάσεις της Γ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 25
Το Σωματείο μπορεί να συνεργάζεται με άλλους κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς για να αποτελέσει τον πόλο έλξης της πνευματικής ζωής στη χώρα μας.
ΑΡΘΡΟ 26
Μεταβατική διάταξη
Η θητεία του Δ.Σ. που εκλέχθηκε στις 25-11-2009 λήγει την 25-11-2011.
Το καταστατικό αποτελούμενο από 26 άρθρα υπογράφεται από τα κατωτέρω μέλη.
Βέροια 1-6-2011
Οι Τροποποιήσαντες
Το παρόν καταστατικό του στην Βέροια Π.Ε. Ημαθίας ιδρυθέντος και εδρεύοντος σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ» δημοσιεύθηκε η τροποποίησή του με την υπ’ αριθμ. 193/ΕΜ/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας μετά την τελεσιδικία της οποίας ενεγράφη εις το βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Βέροιας με αύξοντα αριθμό 36/15-11-2011.

Βέροια 15-11-2011
Η Γραμματέας